Lavinkurser

Lavinkurser

Vi erbjuder tre av SVELAVs lavinkurser med auktoriserad instruktör. SVELAV – Sveriges Lavinutbildningar är Sveriges nationella utbildningsnorm för lavinutbildningar och lavinkurser vilken tagits fram av Naturvårdsverket, som även ansvarar för de nationella lavinprognoserna.

 

130420 kittelgirls44

INTRO

Tid: Ca 2 timmar.

Förkunskaper: Inga.

Pris: 499kr/person eller vid gruppbokning enligt överenskommelse.

En bred, orienterande och folkbildande introduktion till laviner som fenomen och möjligheter/ svårigheter för den enskilda att hantera lavinfara. Introduktionen erbjuds både som webbutbildning samt som presentationsmaterial för den som vill hålla en föreläsning om laviner för sina vänner, elever eller på annat sätt.

Övergripande utbildningsmål

Att deltagarna introduceras till verktyg för att hantera sin egen risk i lavinterräng. Introduktionen ska framförallt visa vägar att lära sig använda dessa verktyg i framtiden. Det ska tydligt framgå att intron är mycket begränsat kunskapsunderlag för beslut i lavinterräng.

Detaljerade utbildningsmål

Efter introduktionen ska deltagarna

 • Känna till grunderna för hur laviner uppkommer och hur de blir utlösta.
 • Känna till vilka grupper som drabbas av laviner och farorna om man hamnar i en lavin
 • Känna till var på fjället som laviner förekommer (Terräng)
 • Känna igen terräng som förvärrar konsekvenserna av en lavin (terrängfällor)
 • Känna till vid vilka tillfällen laviner är vanligast (Snö och väder)
 • Känna till enkla förhållningsregler och vanor som reducerar riskerna vid en lavinolycka
 • Känna till hur man söker information om lavinfarligterräng (Lavinterrängklassning)
 • Känna till var man söker information om lavinfaran just nu (Lavinprognoser)
 • Känna till och ha sett lavinsäkerhetsutrustning
 • Känna till hur de själva kan lära sig mer om att hantera lavinfara (SVELAV:s övriga utbildningsutbud)

 

FRIÅKNING

Tidsåtgång: 2 dagar eller 16 timmar

Förkunskaper: Inga.

Pris: 3400kr/person.

Övergripande utbildningsmål:

 • SVELAV Friåkning 1 ska ge grundläggande kunskaper om laviner, lavinfara och ge deltagarna en metod och beslutstöd för riskhantering.
 • Deltagarna ska efter utbildningen på egen hand, men med hjälp av olika beslutstöd, kunna reducera risken vid aktiviteter i fjällterräng.
 • De ska kunna söka och tolka information om lavinfara, (terrängklassning, lavinprognoser) och kunna använda den för att minska de egna riskerna.
 • De ska kunna identifiera lavinterräng och självständigt kunna hitta lavinsäkra vägval.
 • Deltagarna ska självständigt kunna genomföra en kamraträddning.

 

PRO 1

Tidsåtgång: 3 dagar eller 24 timmar

Förkunskaper: Du ska kunna åka offpist, samt ha god kondition alternativt kunna köra skoter i brantare fjällterräng. Du bär också ha tränat sökning med transceiver innan kursen.

Pris: 5200kr/person.

Övergripande utbildningsmål

Efter avslutad Pro 1 ska deltagarna vara förberedda för yrkesmässigt arbete i lavinterräng, under ledning eller med stöd av arbetsrutiner. De ska ha kunskap och förmåga att ta ansvar för sin egen säkerhet och kunna identifiera lavinrisker i sin arbetsmiljö. Detta utan att nödvändigtvis kunna kvantifiera lavinfaran. De ska kunna använda riskreducerande åtgärder. De ska självständigt kunna genomföra en kamraträddning, kunna överlämna ansvaret till organiserad räddning och kunna delta i en organiserad räddning under ledning.  

Detaljerade utbildningsmål

Deltagarna ska efter utbildningen:

 • Kunna identifiera och undvika lavinfarlig terräng (Examineras)
 • Kunna använda riskreducerande åtgärder i lavinterräng
 • Kunna beskriva hur mänskliga faktorer påverkar beslut och handling
 • Kunna genomföra en effektiv och säker kamraträddning. (Lavinsöket Examineras)
 • Tolka, använda och förmedla information om lavinfarlig terräng.
 • Tolka, använda och förmedla information om den aktuella lavinfaran.
 • Tolka och använda väderinformation.
 • Känna till grunderna i snö och snöstabilitetsbedömning
 • Känna till hur man rapporterar olyckor och incidenter och var man rapporterar intressanta observationer.
 • Känna till styrande lagstiftning (produktsäkerhetslag och arbetsmiljölagstiftning)
 • Känna till SVELAV:s övriga lavinutbildningar